Archives

2021 Nov 22

Upgrading dockerized postgresql

2020 Sep 26

Goodbye python2

2020 Sep 25

Updating ansible to 2.10

2020 Sep 13

Hello World